පසුපස හැඩ කර ගන්න යෝගා ව්‍යායාම වල නිරත වන්න

කා න්තාවකගේ සිරුරේ කෝමල බව තවත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාරී වන යෝගා ව්‍යායාම ගැන අපි ඉහතදීත් කතා කළා. පසුපස මාංශ පේශි ශක්තිමත් වන තරමට කාන්තාවකගේ සුන්දරත්වය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා කාන්තාවකගේ පසුපස හැඩ කර ගන්න උපකාරී වන යෝගාසන කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න. ඔබට මේ යෝගාසන පිළිබඳව අන්තර්ජාල වීඩියෝ මඟින් හෝ යෝගා ගුරුවරයෙකුගෙන් තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
 

Salabhasana

Purvottanasana

Anjaneyasana

Trikonasana

Ardha Chandrasana

Natarajasana

SHARE